O programe

Registrácia

Pravidlá Programu

Pravidlá programu Partnerstvo profesionálov s BASF 2020

 1. V rámci súťaže majú Účastníci možnosť získať nasledovné výhry: poukážky OMV, poukážky Kaufland, poukážky Ticket Compliments alebo poukázanie peňazí na podnikateľský účet.
 2. Účastníkom súťaže môže byť poľnohospodársky podnik – právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je konečným užívateľom prípravkov spoločnosti BASF využívajúci produkty pre vlastnú spotrebu a na účel, na ktorý sú určené (ďalej len ako „účastník“).
 3. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti BASF Slovensko spol. s.r.o., distribútorské spoločnosti, ktoré zabezpečujú distribúciu prípravkov spoločnosti BASF a obchodné spoločnosti alebo osoby, ktoré so spoločnosťou BASF uzavreli zmluvu o poskytovaní bonusu vo vernostnom programe Partnerstvo profesionálov pre rok 2021.* Konečný užívateľ prípravkov spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. sa môže do súťaže zapojiť aj v prípade, ak je obchodnou spoločnosťou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s distribútorskou firmou.
 4. Každý účastník si pri registrácii vyberie formu výhry, ktorú preferuje, na ktorú mu vznikne nárok po splnení podmienok, určených v týchto pravidlách súťaže a ktorého výška bude vypočítaná v súlade s týmito pravidlami súťaže.
 5. Výhra v súťaži je určená pre poľnohospodársky podnik – právnickú osobu, alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý je konečným užívateľom prípravkov spoločnosti BASF. Jej hodnota bude závisieť od celkového dosiahnutého obratu s vybranými prípravkami na ochranu rastlín BASF v roku 2021.** Zapojiť sa môže ktorýkoľvek poľnohospodársky subjekt, ktorý v priebehu kalendárneho roka 2021 dosiahol obrat vo výške min. 5.000 € bez DPH s prípravkami uvedenými na trh a do distribučnej siete spoločnosťou BASF Slovensko spol s r.o. a registruje sa na internetovej stránke www.pp.agro.basf.sk v termíne od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2021 (vrátane) a pravdivo vyplní všetky povinné údaje.
 6. Do súťaže Partnerstvo Profesionálov možno zaradiť len tie prípravky BASF, ktoré na trh a do distribučnej siete Slovenskej republiky doviezla spoločnosť BASF Slovensko spol s r. o. Súťaž sa nevzťahuje na prípravky od koncernu BASF, ktoré boli na Slovensko paralelne dovezené zo susedných alebo iných krajín.
 7. V prípade, že účastník súťaže nakúpi prípravky BASF v obchodných balíkoch, je potrebné uviesť množstvo sólo prípravkov na ochranu rastlín obsiahnutých v obchodných balíkoch od spoločnosti BASF v tabuľke „Nákup vybraných prípravkov BASF v roku 2021“, do časti nákup.
 8. V prípade, že podnik účastníka súťaže je zameraný na poľnú produkciu, je potrebné uviesť množstvo nakúpených vybraných prípravkov na ochranu rastlín od spoločnosti BASF v tabuľke „Nákup vybraných prípravkov BASF v roku 2021“ – poľná produkcia, do časti nákup.
 9. V prípade, že podnik účastníka súťaže je zameraný na vinohradnícku a ovocinársku produkciu, je potrebné uviesť celkové množstvo vybraných prípravkov na ochranu rastlín od spoločnosti BASF v tabuľke „Nákup vybraných prípravkov BASF v roku 2021“ – vinohradníctvo a ovocinárstvo, do časti nákup.
 10. Celková hodnota výhry je vypočítaná z jednotlivých obratov vybraných prípravkov v tabuľkách poľná produkcia a vinohradnícka a ovocinárska produkcia, na osobnom účte www.pp.agro.basf.sk (referenčná cena 2021*** x skutočný nákup prípravku) vynásobená percentuálnou hodnotou.
 11. Percentuálna hodnota určuje výšku výhry a závisí od produktu. Všetky percentuálne hranice, množstevné limity ako aj prípravky zaradené do súťaže sú v tabuľkách „Nákup vybraných prípravkov BASF 2021“ a na web portáli www.pp.agro.basf.sk. Celková hodnota získaného kreditu na výhru vo forme poukážok je súčtom výšky kreditu jednotlivých prípravkov a zaokrúhľuje sa tak, aby celková hodnota bola deliteľná dvadsiatimi. Každé číslo v rozmedzí 0-20 bude zaokrúhľované nasledovne: 0-10 sa zaokrúhľuje nadol a 11-20 sa zaokrúhľuje nahor. (príklad: Ak je hodnota kreditu 509 €, číslo sa zaokrúhli na 500 €. Ak je hodnota kreditu 516 €, číslo sa zaokrúhli na 520 €).
 12. Všetky percentuálne hranice, množstevné limity ako aj prípravky zaradené do súťaže sú uvedené v tabuľkách „Nákup vybraných prípravkov BASF 2021“ a na web portáli www.pp.agro.basf.sk. Spoločnosť BASF Slovensko spol s r.o. si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upraviť pravidlá súťaže alebo podmienky jednotlivých bonusov alebo súťaž zrušiť bez poskytnutia náhrady či výhry. Počas súťaže môže usporiadateľ aktualizovať ponuku prípravkov, ako aj zmeniť kategórie alebo bonusového percenta, v takomto prípade platí vždy nová aktuálna verzia zverejnená na www.pp.agro.basf.sk. Spoločnosť BASF Slovensko spol s r. o. si vyhradzuje právo počas trvania súťaže realizovať aj ďalšie marketingové akcie na podporu predaja, o ich aktuálnej ponuke Vás radi budú informovať regionálni obchodní zástupcovia.
 13. Skutočný odber a nákup prípravkov a obchodných balíkov je potrebné vyplniť na osobnom účte účastníka súťaže na www.pp.basf.sk najneskôr do 30.11.2021 (vrátane) a je smerodajný pre výpočet celkového kreditu na výhru. Výška celkového kreditu je súčtom bonusov za jednotlivé prípravky a závisí od skutočného nákupu a bonusového percenta určeného podľa určeného podľa bodu 10.
 14. Účastníkovi súťaže bude po splnení podmienok súťaže odovzdaná výhra vo forme, ktorú si zvolí na svojom osobnom účte www.pp.agro.basf.sk z možností: poukážky OMV, poukážky Kaufland, poukážky Ticket Compliments, peniaze na podnikateľský účet. Hodnota výhry bude zodpovedať výške kreditu účastníka určeného v súlade s pravidlami súťaže. Nominálne hodnoty všetkých typov poukážok sú vo výške 20 €. V prípade poukážok OMV je nominálna hodnota 20 €. Platnosť poukážok OMV je od dátumu aktivácie neobmedzená. Platnosť poukážok Ticket Compliments je 12 mesiacov od vystavenia. Platnosť poukážok Kaufland je 4 roky od aktivácie.
 15. Pokiaľ si účastník súťaže zvolí ako výhru peňažné prostriedky na podnikateľský účet účastníka, minimálna hodnota výhry je 100 €. Túto výhru je možné poukázať len na oficiálny podnikateľský účet právnickej osoby, alebo na podnikateľský účet fyzickej osoby – agropodnikateľa, ktorý účastník súťaže uvedie na prihláške pri registrácií aj na internetovom portáli www.pp.agro.basf.sk. Túto formu výhry nie je možné poukázať na osobný účet, patriaci fyzickej osoby. V prípade porušenia tejto podmienky je účastník súťaže povinný vrátiť poskytnutú výhru usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ má právo vyžiadať si od účastníka potvrdenie banky alebo iný doklad preukazujúci, že sa jedná o podnikateľský účet účastníka.
 16. Konkrétne poukážky na nákup Ticket Compliments, OMV a Kaufland a ostatné bonusy budú účastníkovi súťaže dodané zástupcom spoločnosti BASF Slovensko spol s r. o.
 17. Skutočný nákup prípravkov a obchodných balíkov BASF v roku 2021 je potrebné uviesť na osobnom účte účastníka súťaže na www.pp.agro.basf.sk a je nevyhnutné doložiť kópiami faktúr od distribútora. Bez doloženia faktúr nebude účastníkovi súťaže odovzdaná výhra ****. Vyplnenú zložku s vloženými kópiami faktúr zašlite, najneskôr do 30. novembra 2021 na adresu: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01, Bratislava, AGRO oddelenie (rozhodujúci bude dátum doručenia do sídla BASF Slovensko spol. s r.o.), alebo odovzdajte regionálnemu zástupcovi firmy BASF najneskôr dňa 30. novembra 2021. Na základe kópií faktúr a hore uvedených pravidiel Vám bude odovzdaná výhra vo vami zvolenej forme (na vami uvedenú adresu, resp. na vami uvedený podnikateľský účet). Výhra vo forme akú si účastník súťaže zvolí, okrem finančných prostriedkov vyplatených na podnikateľský účet, bude účastníkovi súťaže odovzdaná formou odovzdávacieho protokolu, ktorý účastník súťaže potvrdí svojím podpisom. Za účastníka môže prebrať výhru ním písomne poverená osoba.
 18. Účastník súťaže a prijímateľ bonusu vypočítaného podľa uvedených pravidiel sú si vedomí svojich povinností vyplývajúcich z prípadného zdanenia výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR. Organizátor súťaže vyhlasuje, že na seba nepreberá povinnosti nad rámec zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, týkajúce sa prípadného zdaňovania výhier.

* Bližšie podmienky bonusu pre účastníkov, ktorí si zvolia uzavretie zmluvy, vrátane minimálneho dohodnutého obratu a výšky bonusu budú predmetom zmluvy. Vzor zmluvy o poskytnutí bonusu bude účastníkovi na vyžiadanie predložený zo strany obchodného zástupcu spoločnosti BASF.

** Súťaž je určená iba pre konečných užívateľov prípravkov firmy BASF využívajúcich produkty pre vlastnú spotrebu a na účel, na ktorý sú určené, pričom jednotlivo určený prípravok môže byť započítaný do súťaže Partnerstvo Profesionálov s BASF 2021 do obratu len u jedného konečného užívateľa a nemôže byť započítaný opakovane.

*** Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o. si vyhradzuje právo spätnej kontroly platnosti faktúr priamo v podniku účastníka súťaže prostredníctvom nezávislej tretej osoby (audítor). V prípade, že má usporiadateľ pochybnosti o platnosti faktúry, vyhradzuje si BASF právo takéto faktúry neakceptovať, nezahrnúť ich do súťaže a účastníkovi neposkytnúť výhru. Faktúry sa nemôžu používať opakovane.

**** BASF si vyhradzuje právo neposkytnúť výhru účastníkovi súťaže pokiaľ kompletná zložka vrátane faktúr nebude doručená v určenom termíne do 30. 11. 2021 na adresu BASF alebo obchodnému zástupcovi BASF. Kópie dokladov o zakúpení prípravku (faktúry) musia byť nepoškodené, čitateľné a musia obsahovať informácie potrebné pre overenie podmienok pre účasť v programe (číslo pokladničného dokladu, dátum nákupu, množstvo zakúpeného prípravku BASF). Účastník je povinný anonymizovať na kópiách dokladov o nákupe všetky ostatné informácie (vrátane a hlavne všetkých cien netto a brutto produktov) spôsobom jednoznačne zamedzujúcim ich prečítaniu.

***** Cenu prípravkov stanovuje spoločnosť BASF podľa skúseností a odhadu priemerných reálnych cien na slovenskom trhu vrátane zliav v minulých rokoch, ktoré distribútori poskytujú na konečných užívateľov a môže sa líšiť od ceny uvedenej na cenníkoch distribútorov na Slovensku.

****** Orná pôda je oficiálna výmera ornej pôdy, na ktorej podnik v danom roku hospodári. Ako cena na výpočet obratu na hektár sa používa referenčná cena prípravkov BASF.